Головна » 2011 » Червень » 5 » ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ ЗБОРАМИ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СТАВРОПІГІЙСЬКА РАДА”
19:47
ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ ЗБОРАМИ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СТАВРОПІГІЙСЬКА РАДА”
02 червня  2011  р.

 

 

                           ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЧЕСНУ  НАГОРОДУ "СТАВРОПІГІЙСЬКА  ПРОПАМ’ЯТНА ВІДЗНАКА  «ЗОЛОТИЙ  ХРЕСТ””  

 

1. Почесна  нагорода "СТАВРОПІГІЙСЬКА  ПРОПАМ’ЯТНА ВІДЗНАКА  «ЗОЛОТИЙ   ХРЕСТ””  і  дип­лом до  неї  є  заснована ГО "СТАВРОПІГІЙСЬКА  РАДА” та  підтримана гро­мадськими  ор­­ганізаціями,  які  сприяють  відродженню  та  роз­витку  у Львові  став­ропігійської  ідеї та  традиції. Зразок  Почесної  відзнаки  та  дип­лому  зат­ве­р­д­жу­ю­ться  на  засіданні ГО  ”Ставропігійська  рада”.

 

                                    ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА.

 

Історичні витоки організованої освіти в Україні сягають в ХV століття. Пер­ша згадка про Львівське Успенське Братство датується 1453 роком. По­ту­ж­ним поштовхом для його розвитку було створення і затвердження статуту Ль­­вів­ського Успенського Братства в 1586р., а в 1589р.  царгородський  пат­рі­а­рх Єре­мія надав Братству права Ставропігії ( словосполучення означає – « пос­тавлення хреста» з грецької). Це був пат­рі­а­рший символ автономії ор­га­ні­за­ції Львівського Братства.

За три роки до отримання Братством статусу Ставропігії, 08 жовтня 1586р. була заснована перша братська школа на Україні, яка була доступна для різ­­них шарів суспільства. В 1788р. австрійська влада  на підставі декрету цісаря Йо­сифа II не ліквідувала, а перетворила Львівське Успенське Братство у Ль­вів­сь­кий Ставропігійський інститут. Середовище Ставропігії формувало яд­ро сус­пі­льно-політичних сил галицьких українців, які активно проявляли свою на­ці­о­на­льну сві­домість. Ставропігійський інститут відзначився випу­с­ком в його дру­ка­рні під­ручників для народних і середніх шкіл, зокрема, букваря української гра­ма­ти­ки в 1807р., а також першої української газети «Зоря Галицька»  в 1848р.

Львівська Братська ставропігійська школа дала освіту європейського рів­ня видатним діячам освіти, науки, релігії, культури України і всієї Східної Єв­ро­­пи, серед них – постать Петра Могили. До плеяди видатних науковців Став­ро­­пігіону відносяться Денис Зубрицький (1774-1862 ), Яків Головацький  (1814-1888), Антоній Петрушевич (1877-1913), Ісидор Шараневич  та інші.

Історія Ставропігії завершилась з приходом у Львів у 1939р. біль­шо­ви­ць­кої влади, яка ліквідувала Ставропігію як «реакційне клерикальне утворення»

І тільки в часи Незалежної України у Львові в 2001р. був відроджений і по­­­чав діяти Університет «Львівський Ставропігіон» та громадська  ор­га­ні­за­ція ”Львівське  Ставропігійське  Братство”  як  спадкоємці славних  традицій Ль­вівської  братської  школи. У  2008  році  львівська  еліта та  студентство від­значили 555-річчя  першої  писемної  згадки  про  львівське  братство  та йо­го школи.

ГО  ”Львівське  Ставропігійське  Братство”  налічує  у  своїх  рядах  по­над  600  членів, заснувало спільно  з  Університетом  Львівський  Став­ро­пі­гі­он газету  ”Пульс  Ставропігії”,  ство­ри­ло  му­зей  ставропігійської  історії, ви­давництво  Cтавропігіон”, зай­ма­єть­ся  про­с­віт­ницькою  та  благодійною  ді­я­льністю,  має  ряд  інших спільних на­у­ко­вих та со­ці­а­ль­но-гуманітарних  про­ектів з Університетом «Ль­вів­сь­кий Став­ро­пі­гі­он» під  патронатом Між­на­род­ного  центру  впровадження  про­грам  ЮНЕСКО.

 

2. Почесною  нагородою "СТАВРОПІГІЙСЬКА  ПРОПАМ’ЯТНА ВІДЗНАКА  «ЗОЛОТИЙ  ХРЕСТ”” на­го­род­жу­ються  особи  та  колективи за  вагомий  внесок у  розвиток  став­ро­пі­гій­сь­кої ідеї  у  Львові, в Україні та за її межами.

3. До складу  нагородної  комісії  входять  (за  згодою) представники грома­д­сь­ких  організацій-співзасновників цієї  Почесної  відзнаки (згідно про­то­колу  розширених зборів  громадського об’єднання "Ставропігійська  Рада”,  який є невід’ємною  частиною  цього  Положення).  Склад  комісії  затверджується розпорядженням голови  ГО  ”Ставропігійська  рада”.

4. Одночасно з клопотанням-представленням до нагородної комісії пода­ють­ся наступні  документи: витяг з рішення громадської організації про  на­го­ро­д­ження; відомості про кандидата; досягнення  у  громадському  житті та  вне­сок у розвиток  Ставропігійської  ідеї;

5. Подання про  нагородження  відзнакою та  дипломом  до  неї  і  додані  до  нього документи  гласно  розглядаються на  засіданні нагородної  комісії. Комісія  приймає  рішення  простою  більшістю  голосів і  рекомендує ГО ”Ставропігійська  рада” затвердити  це  рішення.

6.Про  нагородження  видається  відповідне Розпорядження  голови  ГО  "Ставропігійська  Рада.  Інформація  виставляється  на  ставропігійських сайтах  та  друкується в  часописі:  "ПУЛЬС  СТАВРОПІГІЇ

Переглядів: 446 | Додав: Stavropigion | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0