Проект - "Кампус майбутнього"


Ініціативна група з організації унікальної науково-практичної та со­ці­а­ль­но-гуманітарної програми соціального партнерства "Кла­с­тер­ний кампус май­бут­нього -
НАЗУСТРІЧ ЛЮ­ДЯНОСТІ  зап­ро­шує Вас взяти участь як партнера в  її реалізації. Планується стратегічно роз­бу­ду­вати кампус на ос­но­ві власної інноваційної ав­то­рської концепції з вра­ху­ва­н­ням світового досвіду з ре­алізацією його в ук­ра­ї­н­­ських реаліях  у відповідності до чинного гос­по­да­р­сь­ко­го законодавства.

Цей проект розроблено на основі концепції "Загальнолюдська єдність на бла­­­­го спільного розвитку" і є складовою частиною глобального всесвітнього про­­­­екту "Лю­­ди майбутнього". Реалізація цього проекту передбачається через спі­­­­льні  на­у­­кові дослідження Університету "Львівський Ставропігіон", пар­т­не­рів з України та зарубіжжя, університетів  інших держав в напрямку фор­му­ва­н­ня синергетичної особистості ХХI сто­ліття.

Проект передбачає створення інтегрованого соціально-гуманітарного комплексу, який буде включати наступні напрями діяльності:

1.Освітньо-науковий (дитячий садок, школу, гімназію, ліцей, університет, академічні інститути, лабораторії та ін.);

2. Рекреаційно-реабілітаційний (клініка, будинок для одиноких осіб, готелі та ін.);

3. Спортивно-оздоровчий;

4. Науково-практичний центр здорового харчування, споживання і омоложення;

5. Транспортно - туристичний.

 

Можливі й інші напрями реалізації цієї програми за профілем Вашої дія­ль­ност

         З надією на співпрацю Ректор Університету "Львівський  Ставропігіон, професор: Я.М. Кміт