К О Н Ц Е П Ц І Я

Відділення « Cтародавньої історії України»

Кафедри українознавства  Університету “Львівський Ставропігіон”

 

DS:

К О Н Ц Е П Ц І Я

Відділення не повинна протирічити Концепції  Кафедри Українознавства,

навпаки, повинна доповнювати її діяльність своєю НОВИЗНОЮ

 

Львів  2014

КОНЦЕПЦІЯ

  Кафедри   Українознавства

Університету “Львівський Ставропігіон”

На її основі складіть Концепцію відділення

« Cтародавньої історії України».

 

 

Кафедра українознавства (КУ) Університету “Львівський Ставроіпгіон” (УЛС) здійснює комплексне вивчення історії, літератури та мови, пов’язане з використанням усіх цих аспектів у процесі вирішення практичних завдань навчання студентів в умовах бурхливого розвитку інформації та науково-технічного розвитку суспільства. При цьому зростає потреба у фахівцях, які здатні вирішувати завдання в галузі комплексного вивчення історії, літератури та мови  в узагальнюючому курсі українознавства, який полегшує обробку комплексної інформації в усіх галузях вищезгаданих наук.

Поглиблене вивчення всіх аспектів українознавства, загальних гуманітарних та мовознавчих дисциплін, комп’ютерних технологій та іноземних мов може забезпечити відповідний рівень підготовки фахівця з прикладної лінгвістики, що дасть  можливість розв’язувати завдання в різних галузях, передусім в науковій та прикладній сферах.

Слід наголосити, що кафедри українознавства відкриті сьогодні в більшості університетів та інститутів України. В Києві активно розвивається державний Інститут Українознавства Міністерства освіти та науки України (МОН), який сьогодні має статус національного, і який очолює академік НАН України П.П.Кононенко. Слід зауважити, що в Академії наук «Вища школа» України плідно функціонує відділ українознавства.

Майбутньому нашої країни потрібні українознавці, які б поряд з перекладачами-лінгвістами підтримували високий рівень української гуманітарної науки. Потреба в цих фахівцях зростає, зростає соціальне замовлення на спеціалістів: саме з цим пов’язано відкриття кафедри українознавства на факультеті прикладної лінгвістики. Кафедра українознавства зміцнить факультет прикладної лінгвістики, який буде здатний здійснювати переклади історичних та художніх текстів, розробляти нові методики викладання та впорядкування історичної та літературної  термінології, допоможе оволодіти основами історичної лінгвістики.

Для діяльності Кафедри українознавства Університет “Львівський Ставропіґіон”, має відповідну матеріально-технічну базу та може забезпечити навчання та видання друкованого органу кафедри, журналу “Українознавець”, на потрібному навчально-методичному рівні.

 

Підготовка спеціалістів за кваліфікацією лінгвіст-інформатик, перекладач матиме також базу знань, яку забезпечить кафедра українознавства в галузі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

У процесі вивчення цих дисциплін на кафедрі українознавства студент закріплює вміння та навички з історії, літератури, мови та культури України на високому фаховому освітньо-кваліфікаційному рівні та матиме можливість:

- знати основні історичні події в українській історії, літературі, культурі, які об’єднує українознавство;

- знати основні українознавчі теорії;

- розуміти основи українознавства;

- мати уявлення про основні етапи розвитку українознавства: історії, мови, культури, бачити взаємодії духовного і матеріального;

- знати Конституцію України, права і свободи громадян, засади сучасного українознавства;

- вміти обґрунтувати свою точку зору в контексті вивчення українознавчих дисциплін;

- розуміти наукову, філософську, релігійну структуру українознавства;

- володіти основами документознавства;

- знати рідну  мову як загальнолітературну, так і ділову, як основу українознавства;

- розуміти значення українознавства в умовах науково-технічного прогресу;

- розуміти значення українознавства для розбудови держави.

На Кафедрі українознавств УЛС студенти набуватимуть знання та вміння для фахового підходу до комплексного вивчення українознавства та лінгвістики, що є суттєво новим підходом до комплексного поєднання та вивчення вищезгаданих наук.

 

В галузі фундаментального та професійно-орієнтованого українознавства діяльність Кафедри українознавства УЛС має забезпечити успішну фахову діяльність студента у майбутньому. Ці знання базуються на формуванні під час навчання вмінь та навичок саме в практичному використанні історичної та філологічної науки, культурології, які об’єднують українозавство в різних галузях сучасних знань, передусім в практичному використанні прикладної лінгвістики.

Таким чином, від отримання знання на кафедрі українознавства залежить здійснення у майбутньому професійної діяльності фахівця-лінгвіста.

Необхідні та достатні знання, отримані на кафедрі українознавства, передбачають:

- вести діалог  по історії, філології, культурології в необхідному колі  професійного спілкування;

- обґрунтовувати свою точку зору з українознавчих аспектів в будь-якій професійній ситуації;

- адекватно розуміти професійно-орієнтовану мову;

  • вміти вирішувати будь-які практичні українознавчі завдання.

 

Для реалізації програм українознавства розроблені технології навчання, які ґрунтуються на використанні найсучасніших методик (як вітчизняних, так і закордонних) і передових засобів навчання: нових підручниках, посібниках з українознавства, аудіо-,  відео- та інтернет-матеріалах, різних видах українознавчої наочності.

Сучасна методика українознавства передбачає включення у навчальні  технології сучасних підручників, фахових журналів, які допоможуть з’ясовувати всі аспекти сучасного українознавства.

Технології українознавства передбачають залучення матеріалів  (підручників, аудіо- та відеоматеріалів), які мають українознавче спрямування і виступають як основа набування студентами знань про нашу країну, історію, мову, культуру. Українознавство в контексті лінгвістичних досліджень вивчає також побут, історіографію, релігієзнавство.

Концепція вивчення українознавства на факультеті прикладної лінгвістики передбачає забезпечення високого рівня самостійної роботи над дослідженнями в галузях як української історії, літератури, культури, так і лінгвістики.

При вивченні циклів українознавства основною метою є оволодіння основами української історії літератури та культури на кваліфікаційному рівні, щоб забезпечити всі необхідні знання для вивчення основ контрастивної лінгвістики.

Для успішного розв’язання завдань українознавства, які пов’язані з розвитком нових лінгвістичних технологій, необхідне гармонійне поєднання трьох головних компонентів: вільного знання історії, літератури, мови та досконалого володіння комп’ютерною технікою, обізнаності з головними аспектами  сучасної української культурології.

Роль сучасного українознавства полягає у формуванні, вивченні та використанні інформаційних потоків, які базуються на рідній українській історії, мові, культурі, з використанням спеціалізованої структурно-лінгвістичної бази.

Чільні місця тут займають такі аспекти:

  • українознавча база даних;
  • українознавчі інтернет-ресурси;
  • вививчення та формування нових українознавчих баз даних як фахівцями-професіоналами, так і початківцями-студентами;
  • введення в безперервний українознавчий процес навчання нових освітніх та наукових програм.

Глобальним напрямком розвитку Кафедри українознавства в Університеті “Львівський Ставропіґіон” є наукові дослідження та публікації наукових досліджень у фаховому журналі “Українознавець”. Крім того, випускники Університету “Львівський Ставропіґіон”, які отримають знання на Кафедрі українознавства, зможуть продовжити вдосконалення цих знань на кафедрі пошукачами або аспірантами.

Таким чином для підготовки студентів Кафедра українознавства УЛС має передбачати функціонування всіх електронних фахових носіїв як в Україні, так і поза її межами, що дасть можливість випускникам факультету прикладної лінгвістики Університету мати необхідну теоретичну підготовку та відповідні практичні навички з усіх напрямків теоретичного та практичного українознавства і сприятиме заповненню цієї лакуни в системі сучасних знань.

Програми кафедри українознавства грунтуються на вивченні світового досвіду українознавства.

На Кафедрі українознавства УЛС досягається розширення загальноосвітніх знань, як це відбувається в усіх вузах як України, так і Росії, Польщі та інших країн.

Так, наприклад, створені й активно функціонують кафедри українознавства в Польщі при Варшавському Університеті, в Українському Університеті м. Москви, в Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Українознавтво розвивається в українській системній освіті в США, Канаді, Великої Британії та Німеччині.

Створена Світова Науково-Методична Рада українознавців, яку очолює академік П.П.Кононенко. Ця Рада бере шефство над кафедрами українознавства, надає їм всесторонню допомогу, проводить форуми та щорічні міжнародні наукові конференції українознавців.

Слід наголосити, що сьогодні українознавство орієнтується на профільний державний заклад – Інститут Українознавства МОН України, який очолює та координує діяльність усіх світових українознавчих кафедр, створює українознавчі програми для конкретних кафедр, надає всесторонню допомогу, робить все можливе, щоб система підготовки спеціаліста – лінгвіста-інформатика, перекладача та викладача іноземної мови – за участю кафедри українознавства, забезпечила високий фаховий рівень майбутніх фахівців-лінгвістів.

Дана концепція Кафедри українознавства для підготовки фахівців в УЛС передбачає можливість удосконалення навчального процесу, що диктується нинішніми змінами в усій структурі гуманітарної науки, зокрема українознавстві, яке стає ключовим фактором у системі Міністерстава освіти та науки України.

 

Кандидат історичних наук                                                                          В.С. Артюх

6. 06. 2014р.