Концепція програми підготовки експертів універсального управління

 

            Останнім часом, спостерігається тенденція на всіх рівнях керування системами життєдіяльності, від людини до держави, яка викликає гостре занепокоєння долею суспільства, нашої держави, міжнародної спільноти. Ця тенденція проявляється у накопиченні якнайбільшої кількості ресурсів без чіткого розуміння цілей розвитку даної системи управління. Якщо вдається здобути ресурси, технології, фахівців в певних вузьких спеціальностях, слабке розуміння цілей і завдань у стосунку до вищих систем управління приводить до виконання тільки біжучих завдань без впливу на глобальні процеси управління. Це в свою чергу спричиняє марнотратство людських зусиль, зосередження на проблемах сьогодення без бачення головних причин виникаючих проблем, концентрацію на негативних станах чи діях, критику, громадське  ізолювання та пасивність.    

Вміння побачити сутність кожної ситуації, провести її аналіз та синтез, здійснити управлінські рішення та дії стають надзвичайно важливими завданнями сьогодні як для всього суспільства, так і для окремих груп і людей.. Для цього потрібне приготовання фахівців, які б знаходили оптимальні управлінські розв’язання проблем сьогодення й доносили їх до широкої громадськості.  Зміна свідомості суспільства з споживацької на причинно-наслідкову, логічну, системну і навчання методів і форм ефективної діяльності є завданням цієї програми.

Однією з головних цілей навчання буде вміння побачити, розвинути і зміцнити паростки нової супільно-економічної формації, яка надходить, як вихід і альтернатива сучасній світовій кризі, що охопив всі сфери життя.

Ця програма дуже важлива саме тепер, коли різко проявляється велика деформованість соціально-політичної й економічної систем в Україні і цілому світі, неспроможність  функціонування людини з сучасним світобаченням, а також систем управління сьогодення. Цими системами важко керувати, вони нездатні забезпечити стабільний, неперервний розвиток людини як системи життя.

Україна, як і більшість держав світу, не має своєї державної стратегії та логічної концепції розвитку, лідери працюють тільки на власний імідж та перемогу на виборах, існує криза лідерства та брак бачення шляхів розвитку всього суспільства. Методи аналізу та аналітики вже не розкривають і не пояснюють суті тих повторювальних помилок, які привели нашу країну до кризи.

Кафедра докладе всіх зусиль, щоб розкривати та розповсюджувати знання універсального управління та осягнення стабільного розвитку нашого суспільства.

Однією з головних цілей навчання буде вміння побачити, розвинути і зміцнити паростки нової суспільно-економічної формації, яка пропонується як вихід і альтернатива світовій сучасній кризі.

Програма покликана сформувати у студентів основи сучасного причинно-системного мислення та компетентності щодо синтезу базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення стратегії, створення й використання організаційних підсистем як основи досягнення місії підприємства з урахуванням специфіки його функціонування в умовах ринкової економіки.

Крім того, програма надасть можливість студентам з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки щодо явищ у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих із різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин на основі зрівноваження свого внутрішнього світу; налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців.

            Програма розрахована на осіб, які працюють, чи будуть працювати в різних сферах. Зокрема,

            в закладах оздоровчої медицини, в сфері управління здоровям і ЗСЖ – інструктори здорового способу життя;  консультанти з неконвенціональних способів оздоровлення, інструктори ведення груп здоров’я;

            у сфері сімейних відносин – консультанти у справах сім’ї, психосистемологи, тренери сімейних відносин, конфліктологи, медіатори;

            у сфері індивідуального розвитку та професійної орієнтації – спеціалісти центрів індивідуального розвитку людини, спеціалісти з професійної орієнтації дітей та молоді, 

            у сфері самоврядування – спеціалісти у справах інтеграції, групових стратегій, державні службовці, які займаються питаннями самоврядування;

            у сфері виховання лідерів та універсальних систем якості управління – керівники підприємств середнього та малого бізнесу, власники підприємств, лідери громадських рухів та громадських организацій, аудитори систем якості управління, спеціалістів з систем якості в підприємствах і організаціях;

            у державному управлінні та управлінні суспільними процесами - помічники народних депутатів; особи, що здійснюють аналіз, оцінки, прогнози, формування концепцій і підготовку прийняття стратегічних рішень у центральних виконавчих і територіальних органах управління; керівники й працівники апарату політичних партій і їх територіальних підрозділів, які розробляють плани ефективної діяльності партій, стратегію загалом і конкретних акцій і кампаній, здійснюють моніторинг реалізації цих планів і стратегій; аналітики та консультанти в різних конкретних суспільно-політичних проблемах;

            в управлінні міжнародними структурами - стратеги великих міжнародних корпорацій; консультанти, що готують матеріали для прийняття рішень, що стосуються різних сфер на рівні ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних структур;

 

            Завдання програми - дати слухачам глибокі теоретичні знання та сформувати практичні вміння щодо основ універсального управління. Це передбачає окреслення цілей функціонування кожної системи управління, універсальних законів взаємодії, моделей та алгоритмів універсального управління, створення та подачі експертної, аналітичної, стратегічної інформації та прогнозів у різних галузях для суспільних систем різного рівня: окремих осіб, організацій та установ, територіальних громад, суспільства в цілому.

Зокрема, випускник програми буде ефективно виконувати:

            аналіз та коригування поточного стану суспільної системи;

            оцінювання причин, механізмів суспільних явищ і процесів;

            прогнозування можливих змін і впливів та реальність їх здійснення;

            вибір найефективнішої стратегії й оптимальних поточних рішень;

            швидкий і достатньо повний відбір інформації, необхідної для діяльності;

            виявлення найдоцільніших поточних завдань, способів найефективнішого використання наявних можливостей;

            оптимальне подання ідей і пропозицій тим, хто може їх прийняти й реалізувати, проектів - їх потенційним замовникам.

            У програмі працюють висококваліфіковані фахові викладачі, що не лише досконало володіють теоретичними знаннями та методами, причому часто самі є авторами цих методів, але й мають великий і позитивний досвід у їх практичній реалізації. В процесі навчання слухачі й викладачі проходять шлях від розгляду конкретних проблем до загальної системи, що дає розуміння суті явищ і процесів, а потім ця загальна система застосовується до методів розв'язання конкретних завдань.

У зв'язку зі спрямованістю на конкретні практичні результати, що досягаються за рахунок глибокого розуміння суті речей, переважна більшість навчального часу передбачено саме на оволодіння навичками вирішення практичних проблем.

            Програма передбачає 3 ступеня, які забезпечують підготовку спеціалістів з універсального управління різних рівнів:

перший – інструктор-консультант системного управління,

другий – менеджер-системолог,

третій - експерт з універсального управління.

Випускник програми крім диплома-сертифіката міжнародного зразка одержить:

            систематизацію знань й уявлень про цілі і завдання управління в широкому сенсі;

            реальну оцінку можливостей і оптимальних цілей різноманітних систем управління;

            універсальні технології вирішення практичних завдань;

            ефективні способи дії в нестандартних ситуаціях, базовані на розумінні суті суспільних явищ і процесів;

            здатність орієнтуватись та реалізовуватись у різноманітних суспільних процесах

            можливість використовувати моделі й алгоритми найоптимальніших розв’язань в складних конфліктних  ситуаціях;

            виявлення оптимальних місць і способів реалізації ідей, вкладення інтелектуальних та матеріальних ресурсів;

            здатність швидко усвідомлювати суть, особливості та перспективи суспільних об'єктів, явищ, процесів.

 

Таким чином, в результаті проходження нашої програми її випускник:

            значно підвищить свою цінність на ринку праці як в суспільному, громадському, так і фінансовому значенні;

            швидко збудує власну дорогу розвитку як особистості, так і спеціаліста і громадянина;

            збільшить ефективність, продуктивність і вартість своєї організації завдяки чіткому прогнозуванню різноманітних сценаріїв розвитку подій і вибору найкращого з них.

            Наші випускники - це унікальні фахівці, яких не готує жоден ВНЗ в Україні. Особи, що пройдуть підготовку у нашому закладі, зможуть швидко увійти в еліту бізнесу, політики чи культури, та здійснити якісний прорив у обраній сфері.